Používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby.
OK

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Článok I.
Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctovm e-shopu www.kvalitne-podlahy.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Článok  II.
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Týmito všeobecnými  obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Vanes Slovakia s.r.o. so sídlom Prielohy 1012/1C, Žilina (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.kvalitne-podlahy.sk (ďalej len „kvalitne-podlahy.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim  prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").

  Kontaktné údaje predávajúceho:
  e-mail:
  predajna@vanes.sk
  telefón: 0903 506 518

  poštová adresa: Kamenná 3, 010 01 Žilina

  bankové spojenie: VÚB
  3236511556/0200

 

 1. Platnosť týchto VOP na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na kvalitne-podlahy.sk začína plynúť od  1.3.2013.
 2. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 3. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedoktnuté.
 4. Kupujúcim je v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na kvalitne-podlahy.sk.
 5. Elektronickou objednávkou je súbor informácií odoslaných cez elektronický formulár  o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru a  cena tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.
 6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho.

 

Článok III.
Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
 2. Predávajúci nie je zodpovedný za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bude  spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
 3. Spracovaná  a prijatá elektronická objednávka je návrhom  Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 4. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu predajna@vanes.sk
 5. Za podstatnými náležitosti elektronickej objednávky sú:
  5.1.  Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa);
  5.2.  Kód objednávaného tovaru podľa katalógu;
  5.3.  Množstvo objednávaného tovaru (tovar sa objednáva na ucelené balenia);
  5.4.  Adresa miesta dodania tovaru;
  5.5.  Adresa Kupujúceho;
  5.6.  Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené vo VOP;
  5.7.  Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec alebo iná osoba určená Kupujúcim).
 6. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov.

 

Článok IV.
Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku do 24 hodín od potvrdenia objednávky Dodávateľom.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  2.1. V prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
  2.2. V prípade ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. Predávajúci je povinný okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

Článok V.
Poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

 1. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  - predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu – zmena kurzov mien, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

  - poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 2 týchto  všeobecných obchodných podmienok

  - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa - to sa týka hlavne tovaru, pri ktorom je napísaná dostupnosť "na objednávku", to znamená, že sa objednáva výlučne na žiadosť spotrebiteľa.

  - ak sú už rozbalené balíky podláh (laminátových, drevených, korkových,...) a už boli podlahy namontované - "zakliknuté"

  H)    Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  - predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu – zmena kurzov mien, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

  - poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 2 týchto  všeobecných obchodných podmienok

  - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa - to sa týka hlavne tovaru, pri ktorom je napísaná dostupnosť "na objednávku", to znamená, že sa objednáva výlučne na žiadosť spotrebiteľa.

  - ak sú už rozbalené balíky podláh (laminátových, drevených, korkových,...) a už boli podlahy namontované - "zakliknuté". 

  Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie, a zároveň musí byť Predávajúcemu do tohto termínu na vlastné náklady riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave, nepoužitý, nepoškodený, bez viditeľných známok používania, so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Predávajúci neprijme späť tovar, ktorý je nekompletný, používaný, poškodený, opotrebovaný. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.Predávajúci si účtuje 10% storno poplatok z celkovej sumy za vrátený tovar.
 2. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho. Náklady na doručenie kuriérom, resp. poštovné, ktoré boli zaplatené v súvislosti s dodaním tovaru, alebo cena za darčekové balenie tovaru, nie sú predmetom vrátenia.
 3. V prípade nesplnenia niektorej z hore uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

 

Článok VI.
Cenové podmienky

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom kvalitne-podlahy.sk je uvedená vždy pod vybraným tovarom. Kúpna cena sa vždy uvádza s DPH, ak nie je uvedené inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny tovarov .Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa pri niektorom tovare  uvedie cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Článok VII.
Poštovné, balné, doprava

 1. Predávajúci si balné neúčtuje
 2. Doprava na adresu určenú Kupujúcim v rámci územia SR je zadarmo ak je celková suma za objednávku vyššia ako 5000 EUR (vrátane DPH).

 

Článok VIII.
Platobné podmienky

 1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  1.1. PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi, resp. na výdajnom mieste.

 2. 1.2. PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou alebo si tovar Kupujúci osobne prevezme na výdajnom mieste po uhradení a pripísaní sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke. Platbu vopred je možné realizovať na hore uvedené bankové spojenie a to bankovým prevodom. 
 3. Pri objednávke do zahraničia sa môže dodacia lehota predĺžiť a akceptujeme iba platbu vopred.

 

Článok IX.
Dodacie podmienky

 1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle do 1-14 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých artiklov.
 2. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený e-mailom.
 3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke alebo osobným odberom na výdajnom mieste. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. Pri osobnom odbere na výdajnom mieste bude Kupujúcemu odoslaná SMS s informáciou o uložení zásielky.  V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.
 4. Lehoty pre doručenie tovaru prostredníctvom kuriérskej služby  a Slovenskej pošty  sú maximálne 2 pracovné dni.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 6. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 7. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.
 8. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.
 9. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 

Článok X.
Záručné podmienky a Reklamačné podmienky

 1. Uplatnenie a postup vybavenia reklamácie bude podliehať predpisom v zákonoch uvedených v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb., podľa zákona č. 634/1992 a č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa  a  o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a bude sa vzťahovať iba na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Vanes Slovakia s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. K zakúpenému tovaru je priložený daňový doklad o kúpe prípadne záručný list, na ktorom sú uvedené identifikačné resp. sériové čísla a záručná doba.
 2. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu ako fyzickej osobe, nepodnikateľ poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru  Kupujúcemu.
 3. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu  sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane požadovaných dokladov.
 5. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 6. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  6.1.   nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
  6.2.   neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  6.3.   uplynutím záručnej doby tovaru,
  6.4.   mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  6.5.   používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  6.6.   neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  6.7.   poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  6.8.   poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  6.9.   poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  6.10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  6.11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 7. Záruka sa vzťahuje na všetky viditeľné aj skryté poškodenia tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami. U tovaru, kde je to nevyhnutné, vystaví predávajúci záručný list, ktorý kupujúci dostane spolu s tovarom. U ostatného tovaru kupujúci preukazuje pôvod tovaru faktúrou (dodacím listom). Kvôli tomu je kupujúci povinný si tento doklad a obal reklamovaného tovaru počas trvania záruky ponechať a uschovať.
 8. Kupujúci je povinný si tovar prezrieť po jeho prevzatí bez zbytočného odkladu. Prevzatím rozumieme odovzdanie tovaru prepravcom zákazníkovi. Zároveň je povinný oznámiť predávajúcemu hneď po uskutočnení kontroly dodaného tovaru všetky nedostatky (poškodenia), ktoré zistil, alebo ktoré pri odbornej kontrole bolo možné zistiť. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre či dodacom liste, je nevyhnutné podať o tomto stave správu predávajúcemu do troch pracovných dní od dňa prevzatia tovaru (objednávky).
 9. Kupujúci je povinný oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu písomne na adrese predávajúceho. V oznámení Kupujúci musí uviesť zistené nedostatky (charakteristika, ako sa prejavujú) a musí uviesť nárok, ktorý v dôsledku škody uplatňuje. Kupujúci v dôsledku poškodenia tovaru môže uplatniť nasledujúce kroky: dodanie chýbajúceho tovaru, oprava tovaru, výmenu poškodeného tovaru, primeranú zľavu z nákupnej ceny tovaru, odstúpenie od zmluvy (nárok na odstúpenie od zmluvy je uskutočniteľný iba v prípade, ak ani jedno z vyššie spomenutých riešení nie je realizovateľné alebo sa jedná o neodstrániteľnú chybu výrobku). Určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať.
 10. Ak Predávajúci pri kúpe tovaru ponúka Kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na Kupujúcom, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

 

Článok XI.
Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu dvoch rokov.
 2. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru  na kvalitne-podlahy.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 3. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu. Kupujúci má právo svoje údaje aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu na kvalitne-podlahy.sk.
 4. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.
 5. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

 

Článok XII.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
 4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.


Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Pri nákupe tovaru na kvalitne-podlahy.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na kvalitne-podlahy.sk, za ochranu počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači.
 3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na kvalitne-podlahy.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií kvalitne-podlahy.sk.
 5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na kvalitne-podlahy.sk.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 8. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj  súhlas s VOP Predávajúceho.

 

v Žiline dňa 1.4.2013

YjhiY2Q